Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2014

8690 3e16
Reposted fromlovely-lizardqueen lovely-lizardqueen
8984 788d
Reposted fromfreakishsweetheart freakishsweetheart

August 22 2014

9702 f08c
Reposted fromkulamin kulamin
9700 ac1e 500
Reposted fromkulamin kulamin
1411 2dbb 500
Reposted fromgenocidersyo genocidersyo
pieczareczka
8166 8b37 500
my eye
Reposted fromgabrystiella gabrystiella
2885 9a7e
Reposted fromsonozakidesu sonozakidesu
pieczareczka
8484 3849 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer
2876 a64f
Reposted fromsonozakidesu sonozakidesu
8875 1dc3 500
Nothing is sexier than someone who wants you as much as you want them.
— (via bl-ossomed)
Reposted fromwestwood westwood
pieczareczka
Bo miłość, (...) w ogóle bezwarunkowa nie bywa. Jest w niej całe mnóstwo egoizmu, głównie przez tę niedającą się opanować chęć posiadania kogoś na własność. To, moim zdaniem, chora mrzonka Sartre'a, że w miłości nie chodzi o posiadanie. Gdy myślę o sobie, to nabieram przekonania, że jestem bardziej egoistyczna, gdy kocham, niż byłam kiedykolwiek, gdy nie kochałam. To wynika z najnormalniejszego ludzkiego strachu. Kiedy kocham, boję się jak cholera, bo czuję się wtedy bardziej bezbronna wobec cierpienia i jestem nadmiernie podatna na zranienie.
— Janusz Leon Wiśniewski; Grand.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka
pieczareczka
The truth isn't all things to all people all of the time
— Natasha Romanoff
Reposted fromdelgada delgada
pieczareczka
8997 665c
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
pieczareczka
9514 5c58
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
pieczareczka
0341 ba0b
Reposted frompieprzycto pieprzycto
pieczareczka
chcę tak kiedyś <3
4715 ccd6 500

lkaros:

qd

Reposted fromeemanee eemanee
pieczareczka
0593 9bd2
Reposted fromcapsel capsel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl